Background

سازه LSF

اضافه طبقه با سازه LSF در تهران

تعداد طبقات: 1

متراژ: 100مترمربع

زمان ساخت: 2 ماه

کارفرما: آقای مراد

توضیحات: اضافه اشکوبی به متراژ 100 مترمربع در شهر تهران در عرض کمتر از 3 ماه به صورت اسکلت کامل سازه LSF و در یک طبقه تحویل کارفرما گردید. این سازه با توجه به اینکه  طبقه پایین جز بناهای قدیمی و کلنگی بود بدون هیچ مشکلی برای ساکنین، بر روی پشت بام نصب گردید.