Background

بازسازی

 

بازسازی سرویس بهداشتی های ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد

تعداد : 2

تعداد چشمه: 25 عدد

زمان بازسازی : 2ماه

کارفرما: شرکت فرودگاههای کشور

توضیحات: با توجه به قدیمی بودن  و گذشت زمان زیادی از ساخت ترمینال 1 فرودگاه مهرآباد، نیاز مبرمی به بازسازی سرویس های بهداشتی و ساختمان فرودگاه  بوده است. از این رو تصمیم به بازسازی سرویس های بهداشتی فرودگاه گرفته شد و بعد از بازسازی، تعداد چشمه های سرویس های 3 برابر گردید