Background

محصولات

ابعاد 22/1 در 44/2 متر

ضخامت 6-28 میلیمتر

کاربرد:نمای بیرون و داخل و کف

ابعاد 20/0 در 3 متر

ضخامت 8 و 10 میلیمتر

کاربرد:نمای بیرون

ابعاد 22/1 در 44/2 متر

ضخامت 8 و 10 میلیمتر

کاربرد:نمای بیرون و داخل

ابعاد 22/1 در 44/2 متر

ضخامت 10-12 میلیمتر

کاربرد:نمای بیرون